Kosmosa izziņas centra saturs tiek veidots īstenojot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projektu “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” Nr. NFI/IC/VIAA/2020/3.

 

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM jomā, piedāvājot inovatīvus risinājumus izglītības un zinātnes popularizēšanai.

 

Cēsu novada pašvaldība šī projekta ietvaros ir parakstījusi sadarbības līgumus ar Norvēģijas kosmosa izglītības centru Andoya Space un Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU) par ideju īstenošanu. Andoya Space palīdz interaktīvu izglītojošu aktivitāšu, nodarbību un darbnīcu par kosmosa tematiku izstrādē un ieviešanā.

Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām (Nr. EKII-4/1).

 

Projekta mērķis ir potenciālā siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošana, izbūvējot jaunu un ilgtspējīgu enerģētiski pašpietiekamu trīs stāvu ēku 3514,2 kv.m. platībā.

 
Projekta laikā īstenotas šādas aktivitātes: 

  • jaunas, zemas enerģijas nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra ēkas būvniecība; 

  • zemes siltumsūkņa un granulu apkures katla izbūve; 

  • ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūve; 

  • saules elektrostacijas uzstādīšana; 

  • LED apgaismojuma uzstādīšana; 

  • virsūdens savākšana un atkārtota izmantošana; 

  • automatizētās vadības kontroles sistēmas (BMS) izbūve; 

  • 5 elektromobiļu uzlādes punktu izbūve. (8 automašīnām un 1 autobusa uzlādes stacija)

 

Projekta plānotais energoefektivitātes rādītājs apkurei 12,46 kWh/m2 gadā. 

 

Projekta finansējums 

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9 217 923,81  (deviņi miljoni divi simti septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs euro, 81 cents), no tām:  

 

Projekta attiecināmās izmaksas (turpmāk – Attiecināmās izmaksas) ir EUR 7 525 522,97 (septiņi miljoni pieci simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro, 97centi), no tām:

 

EKII (budžeta apakšprogrammas 33.02.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti”) līdzekļi (turpmāk – Atbalsta summa)  ir ne vairāk kā 66,44 % no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 5 000 000,00  (pieci miljoni euro, 0 centi);

 

Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir ne mazāk kā  33,56 % no Attiecināmajām izmaksām, jeb ne mazāk par EUR 2 525 522,97 (divi miljoni pieci simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro, 97 centi).

 

Projekts uzsākts: 01.07.2020 

Projekts pabeigts: 04.07.2023 

+